Presentació Projecte Observatori Ciudadà Muncipal - Via @auditoriaBCNPresentació Projecte Observatori Ciudadà Muncipal - Via @auditoriaBCN - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
03:43
Presentació Projecte Observatori Ciudadà Muncipal - Via @auditoriaBCN


Més informació:
http://ocmunicipal.net / http://demo.ocax.net / http://wiki.ocax.net
info@ocmunicipal.net / @OCMunicipal

Què és un OCM?
Els Observatoris Ciutadans Municipals (OCMs) són grups de persones del mateix municipi dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana en la seva localitat. Des de la PACD els entenem com a espais oberts, organitzats i autogestionats. Els considerem útils per impulsar auditories ciutadanes municipals perquè potencien el control des de la base, des de la ciutadania en definitiva, especialment en temes pressupostaris i en tot el que fa referència al deute públic. Els OCMs neixen amb la intenció de facilitar la participació en la gestió dels nostres organismes públics, començant pels més propers: els ajuntaments.

Les administracions públiques són opaques i se solen caracteritzar perquè dificulten una participació real en les decisions consistorials més enllà del vot cada quatre anys. La seva opacitat es deu a la burocratització i fins i tot a la falta de la cultura de la transparència entre els seus funcionaris. No existeixen vies reals de participació i la poca informació oferta a la ciutadania és esbiaixada i de mala qualitat. Per lluitar contra aquesta burocràcia i opacitat, els OCM treballen per l'e,poderament ciutadà individual i col·lectiu, aconseguint que hi hagi més persones informades de la gestió que fa l'Ajuntament dels nostres recursos; i a través de la interacció amb l'administració a través de consultes i respostes públiques.

Un OCM ofereix de forma oberta els pressupostos aprovats per l'ajuntament i explica d'una manera fàcil i senzilla quines funcions tenen, com estan gestionant els nostres diners i quins són els drets que com a ciutadans podem exigir-li. Apropa el pressupost municipal (ingressos i despeses) així com modificacions i execucions d'una forma accessible a la població i facilita que es realitzin consultes obertes, vinculades o no a una partida pressupostària; així com la resposta de l'ajuntament. La gestió col·lectiva i organitzada de les consultes ofereix avantatges posat que eviten que tots afrontem la burocràcia de manera individual. Un OCM optimitza l'esforç gestionant diverses consultes alhora i la pressió popular i la difusió augmenten la possibilitat d'obtenir resposta de qualitat.

Un OCM és la suma de...

... Un grup de persones del mateix municipi que lluita per la transparència i la participació;
... Una aplicació informàtica online que facilita els tràmits i apropa els pressupostos municipals a la ciutadania, i...
... Una xarxa ciutadana municipal que facilita processos d'auditoria ciutadana col·lectiva.
L'equip que gestioni un OCM en el seu municipi tindrà com a funció bàsica encarregar-se del bon funcionament de la web, fer-se càrrec dels tràmits de les consultes a l'ajuntament, al Síndic de Greuges o a la Sindicatura de Comptes, i establir els mecanismes, a més de les eines que consideri necessàries, per augmentar la participació ciutadana en la vida municipal. El projecte dels OCM ha estat desenvolupat en codi obert perquè creiem en la cultura de la transparència i a compartir la informació, a més de lluitar per aconseguir-la en les administracions. Tant la programació com el disseny estan disponibles per ser replicats i ser millorats col·lectivament.

Proposem la creació d'una xarxa d'Observatoris Ciutadans Municipals independents, autogestionats i assemblearis que puguin treballar en xarxa, que posin a la disposició de la ciutadania els pressupostos municipals i que agilitin la participació a través de les consultes recolzades per la resta d'usuaris. La nostra intenció és que aquests observatoris siguin una prova per experimentar estructures realment 'independents' que assumeixin el control de les administracions públiques des de la base, evitant figures com les del Síndic de Greuges, les Sindicatures de Comptes o el Tribunal de Comptes, la independència dels quals ha estat nul·la en reconeguts casos. Des d'aquests observatoris apostem per formes de govern participatives reals, on la ciutadania tingui veu i vot directes, i en un primer pas facilitem un espai de lluita col·lectiva pel dret a la informació com a pas previ o simultani al dret a la participació.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv