Nova 'rebolcada' a les ececucions hipotecàries: 'Titulizació' i 'venciment anticipat' - Via @SicomTelevisionNova 'rebolcada' a les ececucions hipotecàries: 'Titulizació' i 'venciment anticipat' - Via @SicomTelevision - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
12:56
Nova 'rebolcada' a les ececucions hipotecàries: 'Titulizació' i 'venciment anticipat' - Via @SicomTelevision


El cas d'Antonio i Vicenta. Arxiu d'un llançament hipotecari per clàusules abusives de venciment anticipat.

SICOM: Solidaritat i Comunicació http://www.sicom.cat

La hipoteca més estava titularitzada. La sentència de la jutge -Asunción Gomis Rodrigo, del Jutjat de Primera Instància nº 7 de Granollers - considera que la hipoteca havia estat 'cedida' durant el procés i en conseqüència es tracta de la transmissió d'un dret litigiós on el nou creditor passa a ocupar el lloc de l'actor inicial.
I diu textualment: 'Ens trobem davant d'un cas no de manca de legitimació activa sinó de pèrdua sobrevinguda de la mateixa per causa d'un negoci jurídic posterior-cessió del crèdit garantit- pel que el supòsit és anàleg al previst en l'art. 17.1 paràgraf primer de la LEC on es disposa "quan s'hagi transmès, pendent un judici, el que sigui objecte del mateix, el adquirent pot sol·licitar, acreditant la transmissió, que se li tingui com a part en la posició que ocupava el transmitent.'.

Abusivitat Venciment Anticipat
La jutge però, davant l'obvietat i abusivitat de les clàusules de venciment anticipat opta per sentenciar: 'Estimar l'oposició per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat i en conseqüència acord el sobreseïment i arxiu de les actuacions amb imposició de les costes a la part executant'

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv